2020-06-21

آيا سرگيجه علامت مهمى است؟

سرگيجه واقعى به صورت چرخش محيط پيرامون در برابر چشمان فرد يا  احساس حركت غير ارادى خود فرد توصيف مى شود. سياهى رفتن چشم ها ، […]